DOMINGO VILOS TAISYKLĖS SVEČIAMS

Jūsų viešnagė bus ypač maloni jei iš anksto susipažinsite su žemiau pateikta informacija.

1. Vilos apgyvendinimo tvarka, apmokėjimas

1.1. Vilos nuomos terminas skaičiuojamas paromis. Nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmos nuomos dienos 14:00 val. iki paskutinės nuomos dienos 12:00 val., nepriklausomai nuo to, kelintą valandą atvykstama į vilą. Abipusiu sutarimu atvykimo ir išvykimo laikas gali būti derinamas.

1.2. Atvykę svečiai privalo užpildyti svečio kortelę ir susipažinti su sodybos vidaus tvarkos taisyklėmis.

1.3. Užsakymai pramogoms, vykstančioms nuo 8 val. Iki 20 val., priimami iš ankstopagal suderintus įkainius (žr. kainininkas) pildant užsakymo lapą ( priedas 3) ir jį pasirašant abiems pusėms.

1.4. Be užsakyme nurodytų paslaugų, svečias turi teisę užsisakyti ir papildomų paslaugų, nenurodytų užsakyme. Užsakęs papildomų mokamų paslaugų, svečias patvirtina užsakymą registracijos užsakymo blanke savo parašu, kas atitinka nuomos sutarties bei priėmimoperdavimo akto sudarymą.

1.5. Vilos savininkas turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas ar jų dalį (iš anksto sutartų paslaugų atveju – atsisakyti keisti teiktinų paslaugų apimtis (tiek dėl paslaugų kiekio, tiek dėl paslaugų kokybės) ar nepatvirtinti pateikto užsakymo.

1.6. Užsakydamas vilos nuomą, svečias privalo nurodyti kartu su juo poilsiauti atvykstančių žmonių skaičių. Svečias, norintis padidinti atvykstančių žmonių skaičių, apie tai praneša vilos savininkui ar kitam atsakingam asmeniui, o padidinimas galimas tik turint vilos savininko ar kito atsakingo asmens sutikimą. Už papildomai atvykstančius asmenis gali būti pareikalauta papildomo apmokėjimo. Nepranešus apie papildomai atvykusį asmenį imamas 60 EUR mokestis už kiekvieną asmenį, apie kurio atvykimą neinformuota.

1.7. Jeigu viloje neišbūnama visą nuomos laikotarpį, mokestis už neišbūtą laiką nemažinamas, negrąžinamas ir nekompensuojamas.

1.8. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas skaičiuojamas pagal vilos kainininke pateiktus įkainius ar paslaugų kainą suderinus raštu ir mokamaspavedimu arba grynaisiais pinigais (nėra galimybės atsiskaityti kortele). Iš anksto sumokėtos sumos įskaitomos į galutinę paslaugų kainą.

1.9. Vilos savininkas neteikia garantijų dėl galimybės apsistoti viloje ar pasinaudoti kitomis viloje teikiamomis paslaugomis, išskyrus tuos atvejus, kai atliekamas išankstinis vilos ir teikiamų paslaugų užsakymas. Užsakymas įsigalioja tik po to, kai vilos savininkas patvirtina užsakymą, o svečias sumoka 40% avansą nuo užsakyme nurodytos sumos. Likusi suma mokama pavedimu ar atvykus iki užsakymo vykdymo pradžios. Sumokėtas avansas atlieka užstato funkciją. Atšaukus užsakymą ar jo atsisakius, avansu sumokėta suma (užstatas) lieka vilos savininkui ir svečiui jokiais atvejais negrąžinama.

1.10. Už suteiktas papildomas paslaugas svečias privalo atsiskaityti iki išvykimo iš vilos. Atsiskaitymo faktą patvirtina teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, tačiau jokiu būdu ne pats išvykimo iš vilos faktas.

2. Naudojimosi patalpomis, įranga ir inventoriumi tvarka

2.1. Vilą (jos dalį) išsinuomavę asmenys priima jiems skirtas patalpas bei inventorių,t.y. sanitarinius bei inžinerinius įrenginius, prietaisus ir kitus daiktus, kaip tvarkingus. Jeigu priimant patalpas ar inventorių pastebimi kokie nors jų defektai (neatitikimai, gedimai, ar pan.), apie juos nedelsiant informuojamas vilos savininkas ar kitas atsakingas asmuo; neatlikus šios pareigos laikoma, kad daikto apgadinimai kilo dėl juo pasinaudojusio asmens kaltės.

2.2. Svečiams leidžiama naudotis virtuvės inventoriumi ir įranga, kurią išvykstant svečiai palieka kaip rado - išplautą, tvarkingą, savo vietose.

2.3. Antklodės, rankšluosčiai, indai, vidaus baldai negali būti naudojami prie ežero, iškylose, kieme.

Svečiai privalo tvarkingai naudotis elektrine aparatūra, įranga, elektros prietaisais, nepalikti jų įjungtų be priežiūros, neleisti jais naudotis vaikams.

2.4. Svečias visiškai materialiai atsako už kartu su juo (jo kvietimu, sutikimu, prašymu ar pan.) į vilą atvykusių asmenų vilos patalpoms bei inventoriui padarytą žalą. Svečiui tenka pareiga supažindinti šiuos asmenis su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos, vidaus taisyklėmis.

2.5. Kiekviename vilos numeryje ir patalpoje yra informacinis pranešimas apie viloje esančio inventoriaus vertę (priedas 2); svečias sutinka, kad apskaičiuojant galimus nuostolius dėl patalpų ar inventoriaus sugadinimo, būtų vadovaujamasi atitinkame informaciniame pranešime nurodyta inventoriaus kaina. Svečias, neradęs patalpose atitinkamo pranešimo, turi nedelsiant informuoti vilos savininką ar kitą atsakingą asmenį, prisiima visą su atitinkamu neinformavimu susijusią riziką.

2.6. Prieš išvykdamas iš vilos, svečias privalo dalyvauti perduodant išsinuomotas patalpas bei inventorių. Jeigu atitinkamos pareigos svečias neįvykdo ir nedalyvauja grąžinant vilos patalpas ar inventorių, vilą bei jos inventorių vilos savininkas ar kitas atsakingas asmuo apžiūri vienašališkai, aprašo pastebėtus trūkumus, juos nurodo apžiūros akte ir šį aktą pateikia paslaugos svečiui. Svečias, tinkamai nevykdęs pareigos perduoti turtą, praranda teisę ginčyti nustatytus vilos patalpų ar inventoriaus defektus ir sutinka, kad vienašališko apžiūros akto sudarymas yra pakankamas pagrindas vilos patalpų ar inventoriaus apgadinimo faktui konstatuoti.

2.7. Išvykdami svečiai palieka patalpas tvarkingas, tokias, kokias rado atvykimo metu, t.y. su visu inventoriumi savo vietose. Svečiams be savininko sutikimo draužiama keisti baldų, įrangos, dekoratyvinių akcentų ar kito inventoriaus vietą be vilos savininko sutikimo. Tuo atveju, kai vilos patalpos grąžinamos ar paliekamos netvarkingos, imamas patalpų sutvarkymo mokestis - 20 EUR.

2.8. Patalpos ilgesnio svečiavimosi metu tvarkomos kas 3 dienas. Jei svečias pageidauja, kad patalpos būtų tvarkomos papildomai, patalpų sutvarkymo mokestis - 20 EUR už kartą.

3. Vilos viešoji tvarka

3.1. Vila yra šalia Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos, gamtos apsuptyje, tad visi vilos svečiai privalo:

3.1.1. Saugoti aplinką, gamtos bei vilai priklausančias materialines vertybes, tausoti gamtos išteklius.

3.1.2. Tinkamai naudotis ir tvarkingai palikti vilos teritoriją.

3.1.3 Rūpintis savo ir savo prižiūrimų vaikų saugumu; vilos savininkas neatsako už veiksmus, dėl kurių susižalojo vaikas (pvz. už lipimą laiptais į antrą aukštą be tėvų priežiūros ir kt.). Svečiams žinoma, kad mažiems vaikams yra ir gali būti naudojami varteliai, tvirtinami prie antro aukšto laiptų.

3.1.4. Svečiai turi rūpintis vaikais ir yra atasakingi už tai, kad šie laikytųsi taisyklėse nustatytų sąlygų. Jei viloje atsitinka nelaimingas įvykis, sugadinimas dėl nepilnamečių veiksmų, nuostolius atlygina tėvai/globėjai.

3.1.5 Svečiai privalo rūpintis savo atsivežtu asmeniniu turtu ir transporto priemonėmis bei jų tinkama eksploatacija, už kurių sugadinimą vilos savininkas neatsako.iž

3.1.5. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas.

3.1.6. Laikytis leistino triukšmo lygio, kurį reglamentuoja 2003 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-520: „Leistinas triukšmo lygis reglamentuojamas nuo 06.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 (vakaro) ir nuo 22.00 iki 6.00 val. (nakties)“. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą triukšmo šaltinio valdytojams, kuri sudaro nuo 60 EUR iki 300 EUR.

3.1.7. Patalpose ir teritorijoje nerūkoma. Numatyta rūkymo vieta – prie vilos pastato įėjimo.

3.2. Svečiams draudžiama:

3.2.1. Triukšmauti, garsiai leisti muziką, kitaip pažeidinėti viešąją tvarką. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas taip pat nustato, kad šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki trijų šimtų eurų, o už pakartotinį pažeidimą numatoma bauda nuo 100 iki 1000 eurų.

3.2.2. Kurti laužus ir/ar statyti palapines visoje vilos teritorijoje, išskyrus tam specialiai įrengtas vietas;

3.2.3. Maitinti teritorijoje besiganančius ar auginamus naminius ir laukinius gyvūnus.

3.2.4. Gaudyti, naikinti ir žaloti vilos teritorijoje esančius laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai.

3.2.5. Savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus bei kitus viloje ir jos teritorijoje esančius augalus, želdinius ar objektus (vertybes).

3.2.6. Leisti bėgioti palaidiems šunims, vedžioti šunis be antsnukio. Atsivežti bet kokius naminius gyvūnus galima tik gavus išankstinį vilos savininko sutikimą; už gyvūno laikymą viloje gali būti pareikalaujama papildomo mokėjimo. Priimtais į vilą gyvūnais svečiai turi rūpintis, kad šie negadintų inventoriaus, negulėtų lovose ir pan.

3.2.7. Gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius, kitus ženklus bei įrenginius.

3.2.8. Šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius, užkasti ar palikti šiukšles ir atliekas vilos teritorijoje.

3.2.9. Kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar sveikatai.

3.2.10. Statyti automobilius ir kitas transporto priemones tam neskirtose ir atitinkamais ženklais nepažymėtose vietose.

3.2.11. Įsinešti bet kokį ginklą, degius arba sprogius skysčius, stiprų ir nemalonų kvapą turinčius produktus.

3.2.12. Eiti į šalia esančias privačias valdas ir rūpintis, kad to nedarytų ir Jūsų svečiai.

3.3. Be vilos savininko sutikimo draudžiama:

3.3.1. Įrenginėti poilsiui ar sportui reikalingus įrenginius.

3.3.2 Imti malkas ar teritorijoje sandėliuojamus medienos gaminius. Malkas, skirtas pirčiai, lauko kepykloms ir laužui, pateikia tik savininkas.

3.3.3 Eiti į daržo, šiltnamio zoną.

3.3.4. Vilos teritorijoje teikti bei užsisakyti kitas paslaugas ir pramogas, kurios yra ne vilos kaimo turizmo paslaugos, išskyrus su vilos savininko sutikimu teikiamas paslaugas.

3.4. Svečias, nesilaikantis taisyklių, savininkui ar jo vardu atsakingam asmeniui pareikalavus, privalo nedelsiant palikti vilą ir jos teritoriją. Tokio priverstinio iškeldinimo atveju sąskaita svečiui išrašoma už visą registracijos formoje nurodytą užsakymo laiką, o svečias privalo apmokėti šią sąskaitą.

3.5. Vilos savininkas ar atsakingas asmuo turi teisę pareikalauti svečio sumokėti 150 EUR dydžio papildomą mokestį už kiekvieną viešnagės metu nustatytą taisyklių pažeidimo atvejį.

4. Vilos svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų:

4.1. Nejungti kambario patalpose papildomų elektrinių šildymo prietaisų (virdulių, lygintuvų, vandens šildytuvų), išskyrus viloje esančius prietaisus.

4.2. Išeinant iš patalpų išjungti jose esančius elektros prietaisus.

4.3. Nerūkyti vilos vidaus patalpose, nemėtyti cigarečių ar nuorūkų ne tam skirtose vietose.

4.4. Nekurti ugnies tam neskirtose vietose.

4.5. Nenešti į kambarį ir jame nelaikyti medžiagų, galinčių sukelti gaisrą.

4.6.Susipažinti su evakuacijos planais.

4.7. Kilus gaisrui numeryjenedelsiant pranešti apie jį ugniagesiams telefono ryšio numeriu 112.

Jeigu degimo židinio negalima nuslopinti savo jėgomis, būtina išeiti iš kambario ir uždaryti duris, jų nerakinant; būtina pranešti apie gaisrą vilos savininkui ar atsakingam asmeniui.

4.8. Kilus gaisrui ne numeryje – nedelsiant pranešti apie jį ugniagesiams telefono ryšio numeriu 112. Jeigu koridoriai ar laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų negalima, siūlytina pasilikti numeryje ir plačiai atverti langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Siekiant išvengti apsinuodijimo dūmais, būtina uždengti plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne; pasistengti telefonu pranešti gaisrininkams, vilos savininkui savo buvimo vietą; atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieiti prie lango ir šauktis pagalbos.

5. Naudojimosi pirtimi tvarka

5.1. Svečiams leidžiama naudotis pirtimi tik su savininko leidimu, už paslaugas sumokėjus.

5.2.Visus pirties naudojimo pradinius parengimo darbus (valymas, dezinfekavimas, krosnies kūrimas ir kt.) atlieka tik sodybos savininkas.

5.3. Reguliuoti kamino sklendes svečiams draudžiama.

5.4. Svečiams leidžiama palaikyti krosnies degimą naudojimosi pirtimi metu, bet pirties garinės patalpos temperatūra negali viršyti 70 laipsnių.

5.5. Pirtimi draudžiama naudotis asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų arba apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų.

5.6.Vaikai gali naudotis pirtimi tik su suaugusiųjų priežiūra, už vaikų saugumą atsako juos prižiūrintys tėvai, globėjai ar kiti juos atvežę už juos atsakingi asmenys.

5.7. Svečiai gali naudotis pirties inventoriumi – kepurėmis, dubenimis, samčiais, kitais indais, vienkartinį pirties inventorių (vantas, kvapus, aliejus, druskas) svečiai atsiveža savo ar iš anksto užsisako pas sodybos savininką. Svečių patogumui, lankantis pirtyje, vilos savininkai pasirūpina rankšluosčiais. Svečiai gali naudotis plaukų džiovintuvu.

5.8. Atliekant sveikatinimo procedūras pirtyje, jei ant kūno tepami šveitikliai, draudžiama sėstis be patiesalų, būtina pasitiesti paklodę, rankšluostį. Šveitikliai nuplaunami priešpirtyje įrengtame duše.

5.9. Išėjus iš pirties, svečiai privalo elgtis atsargiai, kad nepaslystų ant drėgnų grindų.

5.10. Vandens telkinys, esantis sodybos teritorijoje, yra įžuvintas, durpingas (minkštas, klampus krantas), todėl jame maudytis nerekomenduojama. Laikantis saugumo vandenyje reikalavimų, maudymasis sodybos vandens telkinyje pavojaus sveikatai nesukelia.

6. Vilos savininkas neatsako už nelaimingus atsitikimus, sveikatos sutrikdymus ar bet kokius kitus įvykius, nutikusius viešnagės kaime, viloje, jos teritorijoje, prie ežero ir kt., metu.

7. Kita naudinga informacija:

Vila yra vos už 400 m nuo privataus Purvio ežero, kuriame įrengta vieša maudykla. Už saugų elgesį maudymosi, plaukimo valtimi ar buvimo vandenyje/ant vandens metu vilos savininkas neatsako. Gelbėjimosi liemenėmis ir kitomis saugos vandenyje priemonėmis rūpinasi patys svečiai.

Savininkai

Dominyka ir Janas Semionovai

Paslaugos

Vaikai iki 3 metų

Viename iš miegamųjų kambarių mažyliams iki 3 metų yra lovytė su patalyne, apsaugėlėmis ir karusele su naktiniu pašvietimu. Laiptai uždaromi varteliais, kad būtu saugu Jūsų mažyliams vaikščioti antrame aukšte (dėl vartelių sumontavimo kreiptis į šeimininkus).

Šeimininkai

Sodybos šeimininkai Janas ir Dominyka nuo 2012 metų kartu su trimis dukromis visi darniai gyvena Trakų rajone, Pauliškėse. Šalia savo namų 2017-2021 metais pastatę vilą, skirtą rekreacinei veiklai, įrengė ją patogiai, jaukai, stilingai ir estetiškai, kad svečiams visos dienos virstų sekmadieniais....

Vietovė ir bendruomenė

Svečiams siūlomos vietinių gidų ir verslų rengiamos ekskursijos, pažintiniai maršrutai ir edukacinės veiklos, mūsų partneriai gali pasirūpinti Jūsų šventės puošimu. Svečiams teikiam informacija apie vietos ekosistemas, paveldą, kultūrą ir turistų etiketą.

Pastatas

Vilos pirmame aukšte – valgomasis su virtuve, visa reikalinga įranga ir indais, skirta iki 12 asmenų ilsėtis ir sveikatintis.

Ramus poilsis

Mūsų vila yra ramaus poilsio, todėl atvykę svečiai turi laikytis leistino triukšmo lygio, kurį reglamentuoja 2003 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-520: „Leistinas triukšmo lygis reglamentuojamas nuo 06.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 (vakaro) ir nuo 22.00 iki 6.00 val. (nakties)

Teritorija

„Domingo vila“ pastatyta Pauliškių miško apsuptyje, kalvotoje teritorijoje, kur nuo šlaito atsiveria jauno pušyno, įžuvinto vandens telkinio vaizdas.

Maitinimas

Gaminame ir patiekiame pusryčius, pasirenkant iš meniu individualiai ir užsakant iš anksto. Taip pat turime ir siūlome maitinimą pagal Jūsų poreikius.

Aikštelė automobiliams

Automobilį galima nemokamai statyti vilos teritorijoje (rezervuoti nebūtina).

Internetas

Belaidžiu internetu galima naudotis visoje viloje. Paslauga yra nemokama.

Credo

7 sekmadieniai per savaitę...

Mes laukiame Jūsų

559865, 6061721 (LKS)
54.688352, 24.928494 (WGS)
54° 41' 18.07", 24° 55' 42.58" (WGS)

Atstumai nuo „Domingo vila“:

Maudykla – Purvio ež 0,4 km.
Angelų kalva 0,9 km.
Pliažas – Akmenos pliažas 4 km.
Užutrakio dvaro sodyba 4,2 km.
Trakai 7,5 km.
Trakų AS 8,63 km.
Artimiausias prekybos centras 8,2 km.
Trakų geležinkelio stotis 9,27 km
Vilniaus oro uostas 32,6 km.


Parašykite mums